Haypost | Stamps of Armenia | Armenian Stamps.com | Armenian Stamps.org | WOPA+

Armenia

29 December 2020

New Year and Christmas

Armenia: New Year and Christmas, 29 December 2020. Images from Armenian Stamps.org

Technical Specifications:

Release date: December 29, 2020
Designer: Rem Sahakyan
Printing house: Cartor, France
Dimensions: 40.0 x 30.0 mm
Stamps per sheet: 10 stamps
Quantitty: 30,000 stamps

New Year and Christmas

On December 29, 2020, a stamp dedicated to “New Year and Christmas” will be issued.

The stamp with a face value of 240 AMD depicts deer, snow-covered hills, and the outline of Santa Claus in a sleigh in the night sky.

Ամանոր և Սուրբ Ծնունդ

2020 թվականի դեկտեմբերի 29-ին շրջանառության մեջ է դրվում մեկ նամականիշ՝ նվիրված «Ամանոր և Սուրբ Ծնունդ» թեմային:
240 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով նամականիշի վրա պատկերված են եղևնիներ, ձնածածկ բլուրներ և գիշերային երկնքում սահնակով ընթացող Ձմեռ պապիկի ուրվագիծը:

Թողարկման օրը` 29 դեկտեմբերի 2020թ.
Դիզայնը՝ Ռեմ Սահակյանի
Տպարանը` Cartor, Ֆրանսիա
Չափսերը` 40,0 x 30,0 մմ
Մեկ թերթի վրա՝ 10 հ.
Տպաքանակը՝ 30 000 հ.

Full Sheet of 10 Stamps:

The Armenian Apostolic Church celebrates Christmas on January 6th. On this day it also celebrates the Epiphany (which means the revelation that Jesus was God’s son). Epiphany is now mainly the time Churches remember the Visit of the of Wise Men to Jesus; but some Churches, like the Armenian Apostolic Church, also celebrate the Baptism of Jesus (when he started his adult ministry) on Epiphany.

Some Armenians fast (don’t eat anything) in the week before Christmas. The Christmas Eve meal is called khetum ‘Խթում’. It often includes dishes such as rice, fish, nevik ‘նուիկ’ (green chard and chick peas) and yogurt/wheat soup called tanabur ‘թանապուր’. Desserts include dried fruits and nuts, rojik (whole shelled walnuts threaded on a string and encased in grape jelly), bastukh (a paper-like dessert made of grape jelly, cornstarch and flour). This lighter menu is designed to ease the stomach off the week-long fast and prepare it for the larger Christmas Day dinner. Children take presents of fruits, nuts, and other candies to older relatives.

Santa Claus Gaghant Baba / Kaghand Papa traditionally comes on New Year’s Eve (December 31st) because Christmas Day itself is thought of as more of a religious holiday in Armenia.

In Armenian Happy/Merry Christmas is Shnorhavor Amanor yev Surb Tznund (Շնորհավոր Ամանոր և Սուրբ Ծնունդ) (which means ‘Congratulations for the Holy Birth’).

At the beginning of December a big Christmas Tree (Tonatsar) is put up in Republic Square in Yerevan, the capital of Armenia.

Favorite and traditional Holiday foods in Armenia include Anooshaboor (Armenian Christmas Pudding), Khozee bood (glazed ham) and dried fruits. Every house is ready with lots of sweets because anyone might knock on the door and come in for a party.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.