Haypost | Stamps of Armenia | Armenian Stamps.com | Armenian Stamps.org | WOPA+

Armenia

03 July 2020

EUROPA — Ancient Postal Routes

Armenia: EUROPA – Ancient Postal Routes, 03 July 2020. Images from Haypost.

Technical Specifications:

Release date: July 3, 2020
Design by David Dovlatyan
Printing house: Cartor, France
Dimensions: 40.0 x 24.0 mm
On one sheet, 10 h.
Circulation: 30,000 stamps

The following article appeared on the Haypost website on 11 May 2020:

The 2020 EUROPA stamps competition has already been launched

The PostEurop has already launched the EUROPA stamps annual competition, based on the theme “Ancient postal routes”.

Armenia is participating with a postage stamp that depicts the general view of old city of Gyumri, which was the first cultural and political center of Armenia in 19th century having many routes. The author of the stamp’s design is the designer of “HayPost” CJSC David Dovlatyan.

This is a great opportunity to show the world our beautiful postage stamps and position of Armenia in the International Philately market. The voting is open till September 9, 2020.

How to vote? It’s really easy and will take just few minutes!

  1. Visit https://www.posteurop.org/europa2020
  2. Once in the site, complete your personal data (salutation, surname, email and country)
  3. Select the image of Armenian postage stamp
  4. Press the button “Vote” (at the bottom right corner of the page).

In case of questions related to the competition, please call 514-572.

1600 dpi scan from personal collection

International. Europe 2020. Ancient postal routes

On July 3, 2020, a stamp dedicated to “International. Europe 2020: Ancient Postal Routes “

The stamp was issued within the framework of the annual international joint issue “EUROPA” of the member states of the European Association of Postal Operators (PostEurope). “EUROPA” stamps are aimed at close cooperation of European postal operators, taking into account the promotion of philately, emphasizing the common roots, culture, history եվրոպ goals of European countries.

The stamp depicts old Gyumri, which with its many routes was the first cultural and political center of Armenia in the 19th century.

Միջազգային. Եվրոպա 2020. Հնագույն փոստային երթուղիներ

2020 թվականի հուլիսի 3-ին շրջանառության մեջ է դրվում մեկ նամականիշ՝ նվիրված «Միջազգային. Եվրոպա 2020. Հնագույն փոստային երթուղիներ» թեմային:
Նամականիշը թողարկվել է Եվրոպայի փոստային օպերատորների ասոցիացիայի (ՓոստԵվրոպա) անդամ-երկրների «EUROPA» ամենամյա միջազգային համատեղ թողարկման շրջանակներում: «EUROPA» նամականիշերը միտված են Եվրոպայի փոստային օպերատորների սերտ համագործակցությանը՝ հաշվի առնելով ֆիլատելիայի խթանումը և ընդգծելով եվրոպական երկրների ընդհանուր արմատները, մշակույթը, պատմությունը և նպատակները:
Նամականիշի վրա պատկերված է հին Գյումրին, որն իր բազմաթիվ երթուղիներով 19-րդ դարում հանդիսանում էր Հայաստանի առաջին մշակութային և քաղաքական կենտրոն:

Թողարկման օրը` 03 հուլիսի 2020թ.
Դիզայնը՝ Դավիթ Դովլաթյան
Տպարանը` Cartor, Ֆրանսիա
Չափսերը` 40,0 x 24,0 մմ
Մեկ թերթի վրա՝ 10 հ.
Տպաքանակը՝ 30 000 հ.

Sheet:

First Day Cover:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.