Poczta Polska | Issue Plan | Philatelic Shop

27 January 2020

Liberation of Auschwitz 75th Anniversary

Poland: Liberation of Auschwitz 75th Anniversary, 27 January 2020. Images from Polczta Polska.

Author of the stamp design: Roch Stefaniak
Number of stamps: 1
Value: PLN 3.30
Circulation: multimillion, repeatable
Printing technique: rotogravure
Stamp format: 31.25 x 25.5 mm
Paper: fluorescent
Sales sheet: 100 stamps
Date putting into circulation: 27 January 2020

The Polish Post commemorates the liberation of the German KL Auschwitz

On January 27 a philatelic issue commemorating the victims of the German KL Auschwitz will be released. The stamp “The 75th Anniversary of the Liberation of the German Nazi Concentration and Extermination Camp Auschwitz ” will be published in millions.

The latest issue of Poczta Polska aims to commemorate the victims of one of the greatest crimes in human history. Auschwitz Konzentrationslager was the site of a mass murder by German Nazis. It is estimated that as a result of their actions more than a million people of different nationalities died.

The author of the project Roch Stefaniak showed on the stamp a graphic depicting the symbol of the Auschwitz camp – the open gate of the camp, with the date 27 / I / 1945 and the inscription: German Nazi Concentration and Extermination Camp Auschwitz. In addition to the stamp, the Polish Post issued an FDC envelope (First Day of Circulation), on which a photograph showing a bird’s-eye view of the gate of the former Auschwitz-Birkenau concentration camp was presented.

KL Auschwitz was created by the Germans in mid-1940 in the suburbs of Oświęcim, a city incorporated into the Third Reich. At first, Poles were brought here, and from 1942 the camp became a place of mass extermination of Jews – imprisoned and murdered mainly in the Auschwitz-Birkenau branch, expanded for this purpose. It was here that 90% died. victims of the entire KL Auschwitz complex.

In January 1945, along with the Red Army offensive, the Germans evacuated in a hurry and did not manage to destroy the camp. Barracks, crematoriums, barbed wire fences and a gate remained. Auschwitz has become a symbol of terror, genocide and Shoah for the world. The camp was inscribed on the UNESCO World Heritage List under the name “Auschwitz Birkenau German Nazi Concentration and Extermination Camp (1940–1945)”.

The issue being put into circulation is another such publishing house of Poczta Polska. In January 2018, the Company introduced the commemorative stamp ‘Never again! Never again! ”, Dedicated to the victims of German Nazi concentration camps located in Poland.

This and other philatelic publications of Poczta Polska can be purchased at post offices and online store: www.filatelistyka.poczta-polska.pl .


Poczta Polska upamiętnia wyzwolenie niemieckiego obozu KL Auschwitz

27 stycznia trafi do obiegu emisja filatelistyczna upamiętniająca ofiary niemieckiego obozu KL Auschwitz. Znaczek „75. rocznica wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz ukaże się w wielomilionowym nakładzie.

Najnowsza emisja Poczty Polskiej ma na celu upamiętnienie ofiar jednej z największych zbrodni w dziejach ludzkości. Konzentrationslager Auschwitz był miejscem masowego mordu dokonanego przez niemieckich nazistów. Szacuje się, że w wyniku ich działań zginęło ponad milion osób różnych narodowości.

Autor projektu Roch Stefaniak ukazał na znaczku grafikę przedstawiającą symbol obozu Auschwitz – otwartą bramę obozową, a w nią wpisaną datę 27/I/1945 oraz napis: Niemiecki Nazistowski Obóz Koncentracyjny i Zagłady Auschwitz. Oprócz znaczka, Poczta Polska wydała kopertę FDC (Pierwszego Dnia Obiegu), na której została przedstawiona fotografia ukazująca widok z lotu ptaka na bramę byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau.

KL Auschwitz został przez Niemców utworzony w połowie 1940 r. na przedmieściach Oświęcimia, miasta wcielonego do III Rzeszy. Na początku przywożono tu głównie Polaków, od 1942 r. obóz stał się miejscem masowej zagłady Żydów – więzionych i mordowanych przede wszystkim w rozbudowanej na te potrzeby filii KL Auschwitz-Birkenau. To tu zginęło ok. 90 proc. ofiar całego kompleksu KL Auschwitz.

W styczniu 1945 r. wraz z ofensywą Armii Czerwonej, Niemcy ewakuowali się w pośpiechu i nie zdążyli zniszczyć obozu. Pozostały baraki, krematorium, ogrodzenia z drutów kolczastych i brama. Auschwitz stał się dla świata symbolem terroru, ludobójstwa i Szoa. Obóz wpisano na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO pod nazwą „Auschwitz Birkenau German Nazi Concentration and Extermination Camp (1940–1945)”.

Wprowadzana do obiegu emisja to już kolejne tego typu wydawnictwo Poczty Polskiej. W styczniu 2018 roku Spółka wprowadziła do obiegu znaczek okolicznościowy „Nigdy więcej! Never again!”, poświęcony ofiarom niemieckich, nazistowskich obozów koncentracyjnych zlokalizowanych na ziemiach polskich.

O znaczku:

autor projektu znaczka: Roch Stefaniak
liczba znaczków: 1
wartość: 3,30 zł
nakład: wielomilionowy, powtarzalny
technika druku: rotograwiura
format znaczka: 31,25 x 25,5 mm
papier: fluorescencyjny
arkusz sprzedażny: 100 znaczków

Wydawnictwa filatelistyczne Poczty Polskiej można kupić w placówkach pocztowych i sklepie internetowym: www.filatelistyka.poczta-polska.pl.

2 thoughts on “New Issues 2020: Poland (Liberation of Auschwitz)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.